بُزکشی؛ رقابت فرهنگی «خان‌ها» در شمال افغانستان

پهلوانی، اسب‌سواری و چاپ‌اندازی، سه ضلعی‌اند که مثلث فرهنگ بُزکشی را در شمال و شمال‌شرق کشور تشکیل می‌دهند. در یک‌ صدۀ پسین بُزکشی به هستۀ ورزش‌های فرهنگی و رقابتی در میان باشنده‌گان شمال کشور تبدیل ‌شده است.

این ورزش فرهنگی جاذبه‌های زیادی دارد. بهای اسب‌ بُزکشی نسبت به نژاد آن از ده هزار دالر شروع تا صد هزار دالر امریکایی می‌رسد. تنها چاپ‌اندازان باتجربه و ماهر می‌توانند اسب‌های ۱۰۰ هزار دالری را سوار شوند.