موتر حامل توفیق وحدت نماینده مردم در مجلس نمایندگان هدف ماین مقناطیسی قرار گرفت.

به نقل از پولیس کابل در این رویداد دو تن جان باخته و دو تن دیگر زخم برداشته اند.